Volt Rainbow

Volt Sverige stadgar

antagna på årsmötet den 28. 11. 2020

1. FÖRENINGENS NAMN

§ 1.1 Föreningens fullständiga namn är “Volt Sverige”, förkortat “Volt”.

2. FÖRENINGENS SYFTE

§ 2.1 Föreningen skapas med syftet vara ett politisk parti som deltar i framtida val i Sverige, alla dess kommuner,  regioner, landsting och Europaparlamentet.

§ 2.2 Volt Sverige är ett progressivt, pragmatiskt, och pan-europeiskt parti. Det förenar sina medlemmar som vill bidra till demokrati, rättsstatsprincipen och en modern federal ordning med social rättvisa, oavsett deras medborgarskap, ursprung, etnicitet, kön, ålder, sexualitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Volt avvisar varje ansträngning eller strävan efter totalitär, diktatorisk eller fascistisk art.

§ 2.3 Volt Sverige  är officiell medlem (Member Association) av den internationella rörelsen Volt Europa A.I.S.B.L. och har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemsföreningar inom Volt Europa, enligt Volt Europas stadgarna och förväntar sig åtnjuta samma position i rörelsen, som övriga medlemsföreningar inom Volt Europa. 

3. FÖRENINGENS UPPBYGGNAD 

§ 3.1. Medlemskap

§ 3.1.1. Varje enskild person som accepterar och försäkrar att följa föreningens stadgar kan bli medlem, förutsatt att vederbörande fyllt 16 år. Genom att bli medlem åtar sig även personen att följa gällande lagstiftning. Ansökan om medlemskap kan bekräftas av föreningens styrelse, eller av person som fått i uppdrag av styrelsen att godkänna medlemskap.

§ 3.1.2. Röstberättigad medlem är den vars medlemskap har bekräftats enligt §3.1.1 och därefter erlagt medlemsavgift för det givna verksamhetsåret, innan årsmötets kalenderdag. Varje medlem äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens årsmöten och äger rätt att motionera till föreningens årsmöten. Röstberättigade medlemmar äger utöver de rättigheterna även rösträtt vid årsmöten och har även rätt att kandidera till föreningens förtroendeposter. Det åligger medlem att betala fastställd medlemsavgift för fastställd tidsperiod. Medlemsavgiften kan även vara 0 kr och föreslås årligen av styrelse och godkänns av årsstämma. En medlem som inte betalat medlemsavgift för en given tidsperiod förlorar sin rösträtt och kandidaturrätt fram tills medlemsavgift betalts. Den tidsperiod en inbetald medlemsavgift avser är det verksamhetsår under vilket medlemsavgiften betalats.

§ 3.1.2.1 En medlem som antogs för medlemskap i Volt Sverige utlöser automatiskt ansökan för dubbelmedlemskap i Volt Europa A.I.S.B.L. 

§ 3.1.2.2 En medlem som lämnar Volt Sverige utlöser automatiskt utträde ur Volt Europa A.I.S.B.L. om medlemmen inte får medlemskap av en annan medlemsorganisation inom Volt Europa.

§ 3.1.3. Medlem som bryter mot ovan nämnda paragrafer §2.2 eller §3.1.1 eller motarbetar av föreningen fastställda mål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om en medlem i Volt Sverige som även erhållit medlemskap i Volt Europas juridiska person utesluts ur Volt Europas juridiska person skall Volt Sveriges styrelse fatta beslut om uteslutning av vederbörande medlem. 

§ 3.1.4. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska göra det skriftligen till medlem i föreningens styrelse eller till person som fått i uppdrag av styrelsen att godkänna medlemskap. 

§ 3.2. Årsmöte

§ 3.2.1. Årsmöte ska: 

 • behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse

 • besluta vad det huvudsakliga arbetet ska innebära och innehålla över kommande kalenderår, benämnt verksamhetsplan

 • behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

 • behandla inkomna motioner

 • behandla styrelsens propositioner

 • fastställa antalet ordinarie ledamöter

 • välja presidium (Två ordförande samt kassör) och ev. styrelseledamöter, varvid respektive ordförande, kassör, samt ordinarie ledamöter väljs i separata val

 • välja revisorer

 • utse valberedning inför nästkommande årsmöte

 • ändra medlemsavgifter

 • välja kandidater till Riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet. 

§ 3.2.2. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas varje kalenderår. Extra årsmöte skall kallas till när minst en tredjedel av föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgiften begär det, eller när styrelsen så önskar, eller när föreningens revisor/revisorer gemensamt kräver det. Kallelse till ordinarie årsmöte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast fyra veckor i förväg. Kallelse till extra årsmöte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast tre veckor i förväg.

§ 3.2.3. Förslag till årsmötet avseende föreningens icke-finansiella verksamhet benämns motioner. Förslag till årsmötet som berör föreningens finansiella verksamhet kan behandlas inom ramen för ett årsmötes budgetbehandling. Motioner till ordinarie eller extra årsmöte ska inkomma till styrelsen på i kallelsen angivna adresser senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen ska tillse att kallelsen innehåller minst en postadress och minst en e-postadress till vilka motioner kan sändas. Styrelsen äger rätt att yttra sig över samtliga motioner. Dessa yttranden ska i så fall ingå i årsmöteshandlingarna. Styrelsen ska tillhandahålla samtliga handlingar till ordinarie eller extra årsmöte senast en vecka i förväg, till de medlemmar som så önskar.

§ 3.2.4. Det åligger sittande styrelse att organisera möjlighet till digitalt årsmötesdeltagande som skall anses likvärdigt fysiskt deltagande. Styrelsens medlemmar äger dock inte rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Vid lika röstetal i någon omröstning ska närvarande styrelsemedlemmar avgöra frågan medelst öppen votering i årsmötessalen. Närvarar ingen styrelsemedlem avgörs frågan av äldsta närvarande medlem. 

§ 3.2.5. Dagordningen för årsmötet ska, tillsammans med de dokument som krävs för att fatta beslut i de frågor som dagordningen upptar, alltid ingå i årsmöteshandlingarna.

§.3 2.6. Extra årsmöte ska behandla den eller de frågor som föranlett det, och kan därutöver endast förrätta de val som ordinarie årsmöte har befogenhet att göra. 

Vid årsmötet ska personval ske genom sluten omröstning om någon så begär.

§ 3.3. Styrelse och styrelsemöte 

§ 3.3.1. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter varav två skall vara  jämlika ordföranden, och en skall vara kassör. Styrelsen skall alltid bestå av ett ojämnt antal individer. I händelse av att en ordförande så begär, kan vederbörande entledigas och styrelsen kan därefter tillförordna en annan styrelseledamot att agera som tf. ordförande. Ordförande eller tf ordförande, eller personen som vederbörande delegerar ansvar till har skyldighet att skriftligen kalla alla styrelseledamöter till styrelsens möten. Om möjligt givet de medlemmar som valt att kandidera till ordförandeposter, skall ordförandeparet bestå av två individer av olika kön som väljs separat. 

§ 3.3.2. Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet valda ordinarie ledamöter.

§ 3.3.3. Styrelsen kan inom sig och bland medlemmarna utse arbetsgrupper eller enskilt ansvariga som leder föreningens verksamhet inom olika områden. Dessa arbetsgrupper eller individer ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.  

§ 3.3.4. Stämma utser firmatecknare för föreningen.

§ 3.3.5. Protokoll, och handlingar rörande direkta beslut vid styrelsemöte ska finnas tillgängliga för medlemmar om så önskas.  

4. Regionala avdelningar

§ 4.1. Volt Sveriges styrelse äger rätten att behandla inkomna ansökningar av andra juridiska personer, som önskar agera som associerade regionala underavdelningar av Volt, samt äger rätten att bryta sådan association. Volt Sveriges styrelse äger rätten att fastställa ramverk för relationen till dessa regionala underavdelningar.

5. REVISION & VERKSAMHETSÅR

§ 5.1. Bokslut och revision 

Bokslut för föreningen upprättas. Revisorerna ska fortlöpande övervaka föreningens ekonomiska verksamhet. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper, protokoll och handlingar som rör föreningens ekonomiska verksamhet. 

§ 5.2 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är identiskt med det ekonomiska året.

6. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 

§ 6.1 Majoritetsförhållanden vid beslut 

Vid beslut på årsmöte eller i styrelsen gäller enkel majoritet av de närvarande röstberättigade, om inte annat anges i dessa stadgar. 

§ 6.2 Föreningens externa relationer och samarbete 

Föreningen är icke-vinstdrivande och religiöst obunden.  

§ 6.3. Föreningens upplösning 

Föreningen kan endast upplösas av årsmötet, vars beslut ska fattas med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade. Om det vid beslutet om upplösning finns tillgångar i föreningen, ska årsmötet även besluta om hur dessa ska handhas. 

§ 6.4. Stadgeändring 

Stadgeändring kan endast beslutas av årsmötet med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade, eller vid enkel majoritet på två direkt efterföljande ordinarie stämmor. 

§ 6.5 Tolkning av stadgarna

Vid tolkning av stadgarnas ordalydelse ska den svenska texten ha prioritet över andra språk.