Volt Rainbow

Volt Sverige stadgar

Stadgar för Volt Sverige

antagna på årsmötet den 07. 04. 2024

1. FÖRENINGENS NAMN 

§ 1.1 Föreningens fullständiga namn är “Volt Sverige”, förkortat “Volt”.

2. FÖRENINGENS SYFTE

§ 2.1 Föreningen skapas med syftet vara ett politisk parti som deltar i framtida val i Sverige, alla dess kommuner, regioner, landsting och Europaparlamentet.

§ 2.2 Volt Sverige är ett progressivt, pragmatiskt, och pan-europeiskt parti. Det förenar sina medlemmar som vill bidra till demokrati, rättsstatsprincipen och en modern federal ordning med social rättvisa, oavsett deras medborgarskap, ursprung, etnicitet, kön, ålder, sexualitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Volt avvisar varje ansträngning eller strävan efter totalitär, diktatorisk eller fascistisk art.

§ 2.3 Volt Sverige är officiell medlem (Member Association) av den internationella rörelsen Volt Europa A.I.S.B.L. och har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemsföreningar inom Volt Europa, enligt Volt Europas stadgarna och förväntar sig åtnjuta samma position i rörelsen, som övriga medlemsföreningar inom Volt Europa. 

3. FÖRENINGENS UPPBYGGNAD 

§ 3.1. Medlemskap

§ 3.1.1. Varje enskild person som accepterar och försäkrar att följa föreningens stadgar kan bli medlem, förutsatt att vederbörande fyllt 16 år. Genom att bli medlem åtar sig även personen att följa gällande lagstiftning. Ansökan om medlemskap kan accepteras av föreningens styrelse, eller av person som fått i uppdrag av styrelsen att hantera och godkänna medlemskap. Efter att ansökan har accepterats påbörjas en prövoperiod på 30 dagar, under vilken den sökande förväntas följa de åtaganden och skyldigheter som ett medlemskap innebär, men inte erhåller de rättigheter som följer med medlemskap. Ifall den sökande bryter mot föreningens stadgar, värdegrund eller på annat vis uppvisar ett problematiskt beteende under denna period kan styrelsen besluta att avbryta ansökan. Efter att prövoperioden löpt ut bekräftas den sökandes medlemskap automatiskt.

§ 3.1.2. Röstberättigad medlem är den vars medlemskap har bekräftats enligt §3.1.1 och därefter erlagt medlemsavgift för det givna verksamhetsåret, innan årsmötets kalenderdag. Varje medlem äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens årsmöten och äger rätt att motionera till föreningens årsmöten. Röstberättigade medlemmar äger utöver de rättigheterna även rösträtt vid årsmöten och har även rätt att kandidera till föreningens förtroendeposter. Det åligger medlem att betala fastställd medlemsavgift för fastställd tidsperiod. Medlemsavgiften kan även vara 0 kr och föreslås årligen av styrelse och godkänns av årsstämma. Om en medlem inte har betalat medlemsavgiften sedan ett verksamhetsår tillbaka avslutas medlemskapet automatiskt.

§ 3.1.2.1 En medlem som antogs för medlemskap i Volt Sverige utlöser automatiskt ansökan för dubbelmedlemskap i Volt Europa A.I.S.B.L. 

§ 3.1.2.2 En medlem som lämnar Volt Sverige utlöser automatiskt utträde ur Volt Europa A.I.S.B.L.

§ 3.1.3. Medlem som bryter mot ovan nämnda paragrafer §2.2 eller §3.1.1 eller motarbetar av föreningen fastställda mål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om en medlem i Volt Sverige som även erhållit medlemskap i Volt Europas juridiska person utesluts ur Volt Europas juridiska person skall Volt Sveriges styrelse fatta beslut om uteslutning av vederbörande medlem. Ett beslut om uteslutning måste röstas för av minst två tredjedelar av styrelsen. 

§ 3.1.4. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska göra det skriftligen till medlem i föreningens styrelse eller till person som fått i uppdrag av styrelsen att godkänna medlemskap. 

§ 3.1.5 Om en medlem önskar överföra sitt medlemskap till en annan medlemsorganisation inom Volt Europa skall personen meddela detta skriftligen till styrelsen eller till person som fått i uppgift att hantera medlemskap. Medlemskapet i Volt Sverige behålls fram tills det datum medlemskapet i den nya medlemsorganisationen bekräftas.

§ 3.2. Årsmöte

§ 3.2.1. Årsmöte ska;

 • behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

 • behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

 • behandla inkomna motioner.

 • behandla styrelsens propositioner. 

 • välja presidium (Två ordförande samt kassör) och ev. styrelseledamöter, varvid respektive ordförande, kassör, samt ordinarie ledamöter väljs i separata val.

 •  välja revisorer.        

 •  utse valberedning inför det kommande verksamhetsåret

Årsmötet kan:

 • Ändra antalet ordinarie ledamöter

 • Ändra medlemsavgifter

 • Välja kandidater till riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet

 • Besluta om stadgeändringar

§ 3.2.2. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas varje kalenderår. Extra årsmöte skall kallas till när; minst en tredjedel av föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgiften begär det, när minst en tredjedel av styrelsen så önskar, när minst en styrelseledamot och minst en sjättedel av föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgiften begär det, eller när föreningens revisor/revisorer gemensamt kräver det. Ifall det finns vakanta poster i styrelsen kan valberedningen kalla till extraordinarie årsmöte för att fylla dessa poster. Kallelse till ordinarie årsmöte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast fyra veckor i förväg. Kallelse till extra årsmöte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast tre veckor i förväg.

§ 3.2.3.  Förslag till årsmötet avseende föreningens icke-finansiella verksamhet benämns motioner. Förslag till årsmötet som berör föreningens finansiella verksamhet kan behandlas inom ramen för ett årsmötes budgetbehandling. Motioner till ordinarie eller extra årsmöte ska inkomma till styrelsen på i kallelsen angivna adresser senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen ska tillse att kallelsen innehåller minst en postadress och minst en e-postadress till vilka motioner kan sändas. För att motioner ska behandlas på partistämman måste motionen ha samlat skriftligt stöd från minst fem procent av föreningens medlemmar som har betalat medlemsavgift, eller av en styrelsemedlem, när motionen inkommer. Styrelsen äger rätt att yttra sig över samtliga motioner. Dessa yttranden ska i så fall ingå i årsmöteshandlingarna. Styrelsen ska tillhandahålla samtliga handlingar till ordinarie eller extra årsmöte tillsammans med kallelsen till föreningens medlemmar.

§ 3.2.4. Det åligger sittande styrelse att organisera möjlighet till digitalt årsmötesdeltagande som skall anses likvärdigt fysiskt deltagande. Styrelsens medlemmar äger dock inte rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Vid lika röstetal i någon omröstning ska stämman göra om omröstningen. Om inget beslut har kunnat tas på tre omröstningar ska närvarande styrelsemedlemmar avgöra frågan medelst öppen votering i årsmötessalen. Närvarar ingen styrelsemedlem avgörs frågan av äldsta närvarande medlem.  

§ 3.2.5. Dagordningen för årsmötet ska, tillsammans med de dokument som krävs för att fatta beslut i de frågor som dagordningen upptar, alltid ingå i årsmöteshandlingarna.

§.3 2.6.  Extraordinärt årsmöte ska behandla den eller de frågor som föranlett det, och ska utöver detta:

 • Behandla inkomna motioner

 • Behandla styrelsens propositioner

Extraordinärt årsmöte kan:

 • Välja presidium och/eller ev. styrelseledamöter 

 • Välja kandidater till riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet

 • Besluta om stadgeändringar

§ 3.3. Styrelse och styrelsemöte 

§ 3.3.1. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, varav två skall vara jämlika ordföranden, och en skall vara kassör. En eller båda av de kvarvarande posterna för ordinarie ledamöter kan lämnas vakant, ifall inga kandidater finns tillgängliga att fylla posterna, eller ifall stämman så beslutar. I händelse av att en ordförande så begär, kan vederbörande entledigas och styrelsen kan därefter tillförordna en annan styrelseledamot att agera som tf. ordförande. Ordförande eller tf ordförande, eller personen som vederbörande delegerar ansvar till har skyldighet att skriftligen kalla alla styrelseledamöter till styrelsens möten. Om möjligt givet de medlemmar som valt att kandidera till ordförandeposter, skall ordförandeparet bestå av två individer med olika könsidentiteter som väljs separat.  

§ 3.3.2. Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.

§ 3.3.3. Styrelsen kan inom sig och bland medlemmarna utse arbetsgrupper eller enskilt ansvariga som leder föreningens verksamhet inom olika områden. Dessa arbetsgrupper eller individer ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet. Dessa arbetsgrupper eller individers verksamhet får inte överlappa med verksamhet som annars regleras av de interna förordningarna.  

§ 3.3.4. Stämma utser firmatecknare för föreningen.

§ 3.3.5. Protokoll och handlingar rörande direkta beslut vid styrelsemöte ska finnas tillgängliga för medlemmar om så önskas.  

§ 3.3.6. Styrelsen nominerar kandidater till valberedningen inför partistämman. Nomineringarna måste kungöras tillsammans med kallelsen till partistämman.

§ 3.3.7. Styrelsen ska vid början av nytt verksamhetsår besluta vad det huvudsakliga arbetet ska innebära och innehålla över kommande verksamhetsår, benämnt verksamhetsplan. 

4. Regionala avdelningar

 § 4.1. Volt Sveriges lokala och regionala avdelningar ansvarar för Volts lokala verksamhet inom deras verksamhetsområden, vilka motsvarar Sveriges primärkommuner och regioner. Det kan endast finnas en lokal eller regional avdelning per primärkommun respektive region. Alla lokala och regionala avdelningar måste dela Volt Sveriges och Volt Europas värdegrund och politik, samt följa dessa stadgar.

§ 4.2. Grupper som önskar bli del av Volt Sverige och agera som lokala eller regionala avdelningar ansöker om att registreras som sådana till styrelsen, som äger rätten att behandla ansökningar, samt att bryta sådana associationer. Förutom att följa dessa stadgar måste ansökande grupper även uppfylla följande krav: 

 • Ha namnet “Volt”, följt av namnet på den kommun eller region som avdelningen är verksam inom, eller ha åtagit sig att ändra sitt namn i linje med ovan bestämmelse så snart som möjligt från att dess medlemskap bekräftas.

 • Inte vara underordnad en annan politisk grupp, förening eller ett annat parti.

 • Följa reglerna i de interna förordningarna som styr lokala och regionala avdelningars verksamhet.

Utöver detta måste alla gruppens medlemmar ha erhållit eller ansökt om medlemskap i Volt Sverige eller någon annan av Volt Europas nationella avdelningar.

§ 4.3. De lokala och regionala avdelningarnas interna struktur, verksamhet och mandat regleras av de interna förordningarna, och de lokala och regionala avdelningarna är skyldiga att följa dessa. De lokala och regionala avdelningarna får anta egna stadgar, men dessa får inte gå emot Volt Sveriges stadgar eller de interna förordningarna.

5. REVISION & VERKSAMHETSÅR

 § 5.1. Bokslut och revision 

Bokslut för föreningen upprättas. Revisorerna ska fortlöpande övervaka föreningens ekonomiska verksamhet. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper, protokoll och handlingar som rör föreningens ekonomiska verksamhet. 

§ 5.2 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är identiskt med det ekonomiska året.

6. INTERNA FÖRORDNINGAR

§ 6.1. Volt Sveriges interna förordningar specificerar bestämmelserna i dessa stadgar, fastställer de praktiska formerna för föreningens verksamhet och föreskriver inrättande, val av eller utnämning av, och verksamhet för interna kommittéer och organ. De interna förordningarna fastställer namnen på sådana kommittéer och organ, deras kompetenser och deras exakta befogenheter. De interna förordningarna föreskriver även valen av kandidater för externa val. De interna förordningarna får inte strida mot stadgarna.

§ 6.2. Styrelsen kan på eget initiativ eller efter förslag från medlemmar föreslå tillägg eller ändringar i de interna förordningarna. Alla ändringar i de interna förordningarna föreslagna på så sätt måste röstas för av minst två tredjedelar av styrelsen. Alla föreslagna ändringar i de interna förordningarna måste annonseras till medlemmarna genom de officiella kommunikationskanalerna minst två veckor innan styrelsens omröstning. Ändringar i de interna förordningarna kan även föreslås från medlemmar som motioner och röstas för av stämman.

  

7. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 

§ 7.1 Majoritetsförhållanden vid beslut
Vid beslut på årsmöte gäller enkel majoritet av de närvarande röstberättigade, om inte annat anges i dessa stadgar. Vid beslut i styrelsen gäller enkel majoritet av ordinarie styrelseledamöter, om inte annat anges i dessa stadgar. 

 

§ 7.2 Föreningens externa relationer och samarbete 

Föreningen är icke-vinstdrivande och religiöst obunden.  

 

 § 7.3. Föreningens upplösning 

Föreningen kan endast upplösas av årsmötet, vars beslut ska fattas med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade. Om det vid beslutet om upplösning finns tillgångar i föreningen, ska årsmötet även besluta om hur dessa ska handhas. 

§ 7.4. Stadgeändring 

Stadgeändring kan endast beslutas av årsmötet med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade, eller vid enkel majoritet på två direkt efterföljande ordinarie stämmor. 

§ 7.5 Tolkning av stadgarna

Vid tolkning av stadgarnas ordalydelse ska den svenska texten ha prioritet över andra språk.